Akcie


Svetlá lesa

SÚČASNOSŤ URBÁRSKEHO A PASIENKOVÉHO ZDRUŽENIA  RUSKÉ         Na pochopenie problematiky treba stručne vysvetliť historické aspekty vzniku spoločných nedeliteľných nehnuteľností po zrušení poddanstva v roku 1848. Urbárskou majetkovou úpravou boli oddelené urbárske pozemky od zemanských, a urbarialista sa stal vlastníkom pozemku. V roku 1853 boli podobne upravené pomery želiarov (drobných nájomcov). Okrem týchto spolumajiteľstiev existovali aj zemianske spolumajiteľstvá.K realizácii zákonov
z roku 1848 nedošlo pre vtedajšie revolučné časy, ale až po prijatí cisárskych patentov č. 38 a 39 v roku 1853, ktoré boli prijaté bez uhorského snemu, ďalej nasledovali zákonné úpravy týkajúce sa urbariálnej úpravy z roku 1861, 1868 atď
.

            Podľa zákonného článku LIII. z roku 1871 o úprave právnych a majetkových pomerov, ktoré ostali z urbárskeho zväzku, zrušeného zákonmi z roku 1848 § 32, dôsledkom týchto ustanovení  pre bývalých urbárnikov vydelená plocha lesa ako spoločný les má byť spravovaná a hospodárenie s ňou sa má vykonávať pod dozorom administratívnych vrchností podľa pravidiel platných pre takéto lesy.
            Náš súčasný spoločný majetok vznikol na základe zákonného članku XIX 1898.Bývali urbárialisti spoločne obhospodarovali lesné pozemky až do roku 1958.Vtedy vstúpil v platnosť zákon SNR č.2/1958,na základe ktorého tieto lesy prešli pod hospodársku správu Štátnych lesov n.p. v našom prípade pod LPZ Ulič.Podielové spoluvlast níctvo ostalo zachované,avšak Štátné lesy,lesné pozemky užívali bezplatne.  V tej toľko kritizovanej dobe (1948 - 1989)nebol problém,aby obyvatelia dediny šli slobodne do svojho Gazdovského  lesa a nachystali si drevo podľa svojej potreby.A tám,kde nastúpil štát so svojou ťažobnou politikou v rámci obnovy a výchovy lesa,bola snaha o znovu zalesnenie,takže nevznikali holoruby.V priestore Berestovej Poľanky bola pánom lesníkom Zajacom vybudovaná nádherná lesnícka škôlka,ktorá slúžila k rozmnožovaniu drevin adaptabilných na naše klimatické podmienky.A také škôlky bežne funguju ďalej,bohužiaľ iba v urbáriatoch nie.Pravdou ostáva,že i napriek vyvinutému usiliu sa nepodarilo v tej dobe založiť živitaschopný súvisly kultúrny les.Podiel na devastácii ihličnatých porastov mali i naši spoluobčania obyvatelia Ruského,ktorí tieto snahy eliminovali ťažbou dreva na stavebné účely.
                 Návrat urbárskych lesov pod správu vlastníkov prebehol na základe zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a lesnému majetku č.229 z 21.mája 1991 schváleny FZ ČSFR.
             OBNOVA URBÁRSKEHO ZDRUŽENIA.
                 Obnova Urbárskeho združenia v obci Ruské prebehla v roku 1992,kedy prípravný výbor v zložení:      Pavel        VASKO
                                                              František  KIRŇAK
                                                              Jozef       BODNÁR
                                                              Fedor       PETRUŇO
                                                              Jozef       FUNDÁK,odviedol obrovský kus zodpovednej práce a spracoval stanovy Urbárskeho a pasienkového združenia RUSKÉ,ktoré boli ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 15.2.1992 schválené a zvolený prvý výbor pod vedením predsedu združenia pána Jozefa Bodnára.Je nutné podotknúť, že  výmeru samotného urbárskeho majetku je ťažke stanoviť. Po zmene spoločenských pomerov a osamostatnení Slovenskej republiky nastalo obdobie divokého vyvlastňovania a privlastňovania pôdy nielen na úkor spoluobčanov,ale i tzv.neznámych vlastníkov.A tak sa stalo,že pod pozemkový fond Slovenskej republiky prešli i pozemky,ktoré boli súkromne hospodariacími roľníkmi vyčlené pre chov oviec v kastrálnom území obce Ruske v 50-tích rokoch pri kolektivizácií dediny.Tieto pozemky boli zapísané v zápisnici č.105 a 107 o celkovej výmere 1367609 m2.
   Súčastný vlastnícky stav v našej bývalej obci je nasledujúci:
         1.)Výmera katastrálneho územia je 2966,63 ha,ktorá je rozpísana v nasledujúcich listoch vlastníctva(LV) alebo zápisniciach(Zap.)
         2.)LV č.91 s výmerou 211326499 m2 - ornej pôdy a lúk.
         3.)LV č.92 s výmerou 40057300 m2 - lesov.
(Tento majetok patrí spoločenstvu Piroš a spol.,ktoré bolo založené v roku 1904 a majetok bol nadobudnutý odkúpením nehnuteľnosti od zemepána.)
          4.)LV č.227 s výmerou 7793333 m2 - urbárskeho lesa.
(Na tomto spoločnom majetku bolo založené Urbárske a pasienkové združenie Ruské.)
          5.)Zap.č.105 s výmerou 414047 m2 - pozemkov.
          6.)Zap.č.107 s výmerou 953562 m2 - pozemkov.
(Tieto pozemky boli súkromne hospodariacími roľníkmi vyčlenené v prospech chovu oviec.Vroku 1949 boli zoštátnené a prevedené pod Zap.č.178.Doposiaľ výbor nášho spoločenstva rieší navrátenie týchto pozemkov pôvodným vlastníkom.Rieší sa to vôbec?)
           7.)Zap.č.117 s výmerou 6014469 m2 - lesa.
(Majetok po vlastníkoch píly v Boriske"Capila a Lange" v súčastnosti vo vlastníctve Pozemkového fondu SR.)
           8.)Zap.č.43,44,49,104 a 108 spolu 110 ha ornej pôdy a lesa.
(Majetok Biskupského úradu Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove.Je zaujímave,že náš láskavy pán biskup do svojho vlastníctva zahrnul i obecný kantorský nehnuteľny majetok.)
           9.)Zap.č.1. - 1178 s výmerou 7227858 m2 ornej pôdy a lúk.
(Majetok nadobudnutý obyvateľmi dediny na základe Císarského patentu z roku 1853 tzv.Gazdovské pole - čiže súkromných vlastníkov.)
            Pre lepšiu orientáciu v hore uvedených číslach si to všetko zhrneme do na sledujúceho prehľadu:
-celková výmera katastrálneho územia Ruské 2966.63ha
-z toho:a/vo vlastníctve organizácií - 28.3%:
                     - Vodohospodárska výstavba:                   57.37 ha
                     - SR - Lesopoľnohospodársky majetok:  619.47 ha
                     - Slovenský pozemkový fond:                    39.56 ha
                     - Gréckokatolické biskupstvo                   123.13 ha
            b/neznámi vlastníci              - 10.4%
            c/známi vlastníci                  - 61.3% 
                Celková výmera za b/a c/ spolu                  2127.10 ha  
                Spolu:                                                           2966.63 ha
               Z uvedených prehľadov vyplýva kde čo,ale predovšetkým je jasné,že väčšinovými vlastníkmi pôdy sú súkromní vlastníci,ktorí okrem osobného vlastníctva sú ešte podieľnikmi  Urbárského a pasienkového združenia a v majetkovej podstate Piroš a spol.
               Chceli by sme trošku objasniť naším spoluobčanom majetkovú podstatu Piroš a spol.Táto spoločnosťje zapísana v pozemkovej knihe č.159 a má 82 členov,ktorí odkupením pozemkov od grofa Szirmaya sa stali ich vlastníkmi.Ide o tento spoločný majetok:
LES-Zap.č.31:
 
Rad č.  Parc.č.     Názov         K.j.     Siahy
 103      3583         Les Pľaša                 1           1031
 149      4501          Les Kruhľak            -             601
 159      3330/b     Les Smerekovica     4            414
 161       3341/a      Les Čertež              6          1274
 162      3341/c      Les Čertež               -            836
 163      3341/d      Les Čertež              26        1304
 164      3484/b     Les Pľaša                214         697
 165      3580/3     Les Pľaša                319           72
 166      3580/5     Les Pľaša                    9        1023
 177      3998/a      Les Kruhľak             35           64
 179      4499/a      Les Kruhľak             28          102
PASIENOK LUPEJKA-Zap.č.31:
Rad.č.  Parc.č.     Názov             K.j.    Siahy 
 44         3556        Pasienok Lupejka         2           350
 91          3570        Pasienok Lupejka          -          721
 92         3571         Pasienok Lupejka          -         1131
 94         3573        Pasienok Lupejka          -           716
167        3513/a     Pasienok pod Lupejkou  9        1317
169        3515/a     Pasienok pod Lupejkou  -          575
171         3559/b    Pasienok pod Lupejkou  4         451
172        3559/c     Pasienok pod Lupejkou  -         288 
PASIENOK PĽAŠA-Zap.č.31:
Rad.č. Parc.č.      Názov             K.j.   Siahy
 30         348          Pasienok Pľaša              1         1495
 56       3506          Pasienok Pľaša              1         1060
 62       3512           Pasienok Pľaša             2          469
121       3708          Pasienok Pľaša              -         1585 
   
                Ako je vidieť z uvedeného prahľadu nejde až o tak zanedbateľný majetok spoločenstva.
                Na doplnenie je nutné uviesť,že v siahovej sústave základnou plošnou jednotkou v tej dobe bola štvorcová siaha(=3.5966 m2).Vyššou jednotkou bolo jutro,čo predstavuje 1600 štvorcových siah(=0.5754642 ha)Toto je takzvané katastrálne jutro.
                 Veľmi by nás všetkých spoluvlastníkov urbarského lesa/majetku/ potešilo,keby sa veľaváženy a ctený výbor unúval a vysvetlil z čoho a z akých konkretne parciel sa sklada náš spoločný majetok.Čo Vy nato pane predsedo?
                 Uplynul polrok a náš ctený výbor na čele s pánom predsedom zaryte mlčí.Taja nam niečo?Neveríme tomu iba im nestojíme oto aby nás informovali o skutočnom stave v združení.
 
           
            PERSPEKTÍVY A VYCHODISKA.
     
                     Váženi urbárnici.Stali sme sa podieľníkmi nehnuteľnosti,ktoré pre seba a svojích potomkov krvopotne získali naší predkovia od zemepánov,čo pre nich znamenonalo obrovsku psychickú a materiálnu podporu v každodennom zápase o prežitie.Naši otcovia to ako tak udržali a s určitou nádejou tieto hmotné statky odovzdali našej generácii.
                      Je zaujímave že toto spoločenstvo vzniklo vdobe temna v čase otroctva a poddanstva,ale napriek všetkým ťažkostiam spojených

so striedaním nielen spoločenských ale i mocenských pomerov na našom územi prežilo.Dokonca v čase riadenia našími prarodičmi bolo ekonomický výnosné.Zdravý sedliacký rozum naších pradededov a dedov bol určujúci pri rozdeľovaní finančného fondu ziskaného z predaja lesa k spokojnosti všetkých členov majetkovo zainteresovaných do združenia.Z tých peňazi bola postavená cerkov,urobený a dovezený ikonostas z Ľvova,ktorý v širokom ďalekom okolí nemál pary čo sa týka remeselnického spracovania a jeho výzdoby.(Kde asi je mu dneska koniec?)Postavená na Negricovom Veršku zvonica s nádherným asi 800kg zvonom,ktorého hlahol prekračoval kataster územia Ruského a hlásal okolitým dedinám,že v Ruskom vyhlásili obed.Až jeho statočné srdce ukončila okupačná Hortyovská armáda pre svoj zbrojný priemysel.Kde sa asi nachádza potvrdenie vydané maďarskou armádou o skonfiškovaní zvonu?A roztavili vôbec taký nádherný zlievačský skvost  v prospech armády?Starí ľudia,keď v rádiu počuli obedňajšie zvonenie z chrámového zvona v Budapešti,tvrdili, že je to jeho hlas,hlas na ktorý sa do smrti nezabúda a úctivo sa pri tom žehnali. 

                          Len my naša generácia sme akasi divná,nekolegialna,chamtiva a závistlivá.Len čo Urbáske združenie zahájilo činnosť,už sa začinali ozývať hlasy typu"ten za urbarské peniaze si kúpil auto! a ten šiel s manželkou za urbárske do kúpeľov..."je to možné?Áno je! Je,pretože ľudia niesu informovní, nebolo im dostatočne vysvetlené čo  vlastne to naše spoločne vlastníctvo obnáša,čo zahrňuje a ake sú jeho možnosti.Čo ho tvorí z čoho sa skláda,že to nieje celé katastrálne uzemie,ale iba čásť lesa,ktorý bol dvoma svetovými ale najmä tou poslednou zdevastovaný.A to čo prežilo a dorástlo bolo vyťažené LPZ Ulič do obnovenia združenia.Nemusite byť absolvetom vysokej školy lesnickej,aby ste mohli posúdiť stav našeho spoločného majetku.
 
                  NA STRÁNKE SA PRACUJE!!!
                                                                         

                                  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                             

 

Kalendár udalostí


<<   Október 2017   >>
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Príbuzné témy


Cintorín obce Ruské na
www.cisarik.com
Cesta domov